You have no items in your shopping cart.

Subtotal: €0.00

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de verkoper
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de verkoper bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Toegankelijkheid voorwaarden
Artikel 19 - Medewerking
Artikel 20 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 21 - Aansprakelijkheid
Artikel 22 - Privacy en Identiteitsbescherming
Artikel 22 - Copyright
Artikel 22 - Demomodellen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de verkoper worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de verkoper;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten afneemt van de verkoper
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de koper of verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan kopers aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verkoper en de koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de koper ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en verkoper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de verkoper
Event Media B.V.
Handelend onder de naam/namen: reporterstore.com/.de/.eu/.nl
Event Media Group en Reporterstore zijn officiële handelsnamen van Event Media B.V.

Julianastraat 8
6065 AM Montfort

Telefoonnummer: +31 (0)475 20 20 70
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag, 9:00 tot 17:00uur

E-mailadres: service@reporterstore.com

KvK-nummer: 73558842
Btw-identificatienummer: NL859576929B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de verkoper voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de verkoper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Indien een aanbod in een andere vorm wordt aangeboden dan in de webshop (bv. via een offerte of schriftelijk/telefonisch aanbod), dan is de geldigheidsduur van het aanbod 30 dagen na uitgifte.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verkoper niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de verkoper nooit tot het verrichten van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de totaalprijs.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verkoper is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de verkoper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De verkoper kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De verkoper zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de verkoper waar de koper met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de koper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. De koper dient meerderjarig te zijn of bestelt met toestemming van een voogd.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De verkoper mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de verkoper de koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de verkoper de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de koper die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan
1. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de verkoper.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de verkoper. Dit hoeft niet als de verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.
5. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
6. De koper draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de verkoper heeft nagelaten deze verklaring van de koper te bevestigen.
7. Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de verkoper bij herroeping
1. Als de verkoper de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De verkoper vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door de verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij de verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.
4. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De verkoper kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken (zoals plopkappen);
4. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
5. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de koper; en
b. de koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
6. Verbruiksproducten zonder of in geopende verpakking zoals lampen en vloeistoffen.
7. Producten die zichtbaar gebruikt, beschadigd of incompleet zijn, tenzij de verkoper akkoord gaat na melding hierover door de koper. Er zal dan slechts een deel naar actuele marktwaarde worden terugbetaald.

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verkoper dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de koper de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij ander vermeld.
5. De prijzen zijn exclusief verzending tenzij anders vermeld.
6. De prijzen zijn (bij export) exclusief mogelijke invoerrechten, conversiekosten, btw bij invoer of andere heffingen vanuit overheidswege.
7. Overduidelijke zet / typfouten geven de verkoper het recht de koop te ontbinden.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en garantie
1. De verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de verkoper er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. De garantie op onze de geleverde producten is 24 maanden, tenzij anders vermeld. Met uitzondering van verbruiksartikelen (zoals lampen, vloeistoffen en plopkappen).
3. Herstel van verloren gegane gegevens vallen nimmer onder garantie.
4. Alle software is uitgesloten van garantie.
5. Reparaties aan producten welke niet door de verkoper zijn uitgevoerd alsmede alle duidelijk van buiten komende oorzaken zoals water/brandschade of valschade, doen alle recht op garantie vervallen. Evenals gebruik van het product anders dan volgens aanwijzingen in de handleiding.
6. De verkoper is niet verplicht tot het verlenen van enige garantie indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen t.o.v. de verkoper heeft voldaan.
7. Een door de verkoper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de verkoper kan doen gelden indien de verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
8. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de verkoper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
9. De kosten voor het retour zenden van producten met een garantieclaim aan de verkoper en retourneren aan de koper zijn voor rekening van de verkoper. De koper dient vooraf schriftelijk contact op te nemen met de verkoper en ontvangt hiervoor een verzendbewijs.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de verkoper geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de verkoper het bedrag dat de koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. De verkoper is afhankelijk van leveranciers en vervoerders. In sommige gevallen kan door omstandigheden de uitlevering vertraging oplopen. De verkoper is niet aansprakelijk voor (schade door) vertraging in uitlevering.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De koper kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De koper kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de verkoper voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de koper deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de koper te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de koper na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de koper de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan kopers mag de koper in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer in de overeenkomst vooruitbetaling is bedongen, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verkoper te melden.
4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de verkoper is gewezen op de te late betaling en de verkoper de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De verkoper kan ten voordele van de koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.
5. Eventuele kortingen in de overeenkomst zijn enkel geldig bij betaling binnen de betalingstermijn.
6. Bij kopen op rekening is de betalingstermijn 30 dagen. Er geldt geen betalingskorting.

Artikel 16 - Klachtenregeling
1. De verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.
3. Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De koper dient de verkoper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen de verkoper en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Toegankelijkheid voorwaarden
De algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Medewerking
Indien fysieke aflevering aan de koper onmogelijk is, door schuld van de koper, dan zal de verkoper de koper hiervan schriftelijk informeren en het product opslaan. De koper zal dan zelf contact opnemen met de verkoper om de gekochte producten alsnog te ontvangen of af te halen. Eventuele kosten die hierdoor zijn ontstaan, worden in rekening gebracht aan de koper.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat de koper zijn betalingsverplichting volledig aan de verkoper heeft voldaan.

Artikel 21 - Aansprakelijkheid
1. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige (directe of gevolg-) schade ontstaan door gebruik van het producten in omstandigheden waarvoor het product niet is ontworpen, voor toepassingen waarvoor het product niet is ontworpen of bij gebruik anders dan in de aanwijzingen in de handleiding.
2. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige (directe of gevolg-) schade door gebruik van een defect product indien de koper dit redelijkerwijze zelf had kunnen constateren.
3. De koper is verantwoordelijk voor aangeleverd artwork voor bedrukte producten, en zal enkel artwork aanleveren/gebruiken waarvoor hij gebruiksrechten heeft. 


Artikel 22 – Privacy en Identiteitsbescherming
1. De verkoper zal nimmer persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan derden en behandelt alle informatie, logo’s en ontwerpen als vertrouwelijk tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. De verkoper zal nimmer gepersonaliseerde producten met de identiteit van merken en zenders verkopen aan derden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 22 – Copyright
Op alle ontwerpen ligt copyright van de verkoper. Het is de koper of ontvanger van het aanbod niet toegestaan de ontwerpen te gebruiken of openbaar te maken zonder toestemming van de verkoper.

Artikel 22 – Demomodellen
1. De verkoper is gerechtigd om verkochte gepersonaliseerde producten als demo- of demonstratiemodel te gebruiken, tenzij de koper hierop schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
2. Demomodellen die potentiële klanten ontvangen ter aanschouwing mogen nimmer gebruikt worden voor andere doeleinden dan beoordeling of het product aan de wensen van de potentiële koper voldoet.
3. Openbaar gebruik of gebruik in (digitale) media van demomodellen is verboden op laste van een dwangsom.
4. Demomodellen worden binnen 14 dagen na ontvangst door de potentiële koper geretourneerd aan de verkoper, tenzij anders overeengekomen. Bij uitblijven van retournering kunnen er kosten in rekening worden gebracht door de verkoper.

Our brands

 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand
 • brand